Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Art-kinezjologia

Termin 27-28-29 Marzec 2015

Kurs dla absolwentów Gimnastyki Mózgu. Art - Kinezjologia jest programem terapii przez rysunek w połączeniu z Kinezjologią Edukacyjną. Program oparty jest na ideach psychoanalizy Z. Freuda i psychologii humanistycznej C. Rogersa. Przedmiotem kursu jest proces rozpoznawania głębokich myśli i odczuć wyniesionych z przeszłego doświadczenia osoby w postaci obrazów dziecięcych wspomnień, oczekiwań, leków, konfliktów i innych.

Nasza teraźniejszość i przyszłość kształtuje się na bazie doświadczenia przeszłości - doświadczenia życia intelektualnego i emocjonalnego oraz życia ciała.

Art - terapia jako oddzielny kierunek zaczęła rozwijać się w latach 30-tych XX wieku. Początkowo kierunek ten rozwijał się psychiatrii. Z chwilą gdy zauważono jak jest skuteczny zaczęto wykorzystywać go do celów terapeutycznych. 

Program poświęcony jest:

 • korygowaniu negatywnych przeżyć (negatywnych emocji i negatywnych schematów zachowania)
 • celom rozwijającym
 • budowaniu pozytywnej przyszłości

Art - Kinezjologia daje człowiekowi możliwość zrozumienia prawdziwego znaczenia zdarzeń w kontekście przeszłości (poprzez rysunek i inne formy twórczości), zanalizowania przeżycia i jego źródeł i jego zmiany podstaw zachowania tak, by informacja i doświadczenie zorganizowały się w przyszłości inaczej: na bazie podstawowej potrzeby samorealizacji "Ja", zdolności do konstruktywnych działań, z udziałem realiów otaczającego świata.

Aby praca terapeutyczna była pełna i odbyła się na wszystkich poziomach funkcjonowania osoby autorka dr Swietłana Masgutowa połączyła Art - terapię z kinezjologią i pracą z ciałem.

Podstawowym celem Art - Kinezjologii jest ujawnianie "bloków", które hamują poznanie, uczenie się, rozwój zdolności i kształtowanie się osobowości. Jej podstawowym założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiąganie zmian w poznaniu i zachowaniu.

 • "Mój nastrój" - praca z własnymi uczuciami i przeżyciami. Wyjaśnienie jakie mechanizmy obronne funkcjonują w nas dla zmiany własnego nastroju.
 • Psychologiczno - kinezjologiczne podstawy interpretacji rysunku.
 • "Moja osobowość - mój autoportret" - informacja o zjawisku integracji osobowościowej i możliwych sposobach "przepracowania" cech osobowości w ramach różnych podejść psychologii i Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Włączające i wyłączające ruchy i symbole.
 • "Historia mojego uczucia" - "przepracowanie" własnych przeżyć w planie historii ich rozwoju prowadzi do zrozumienia "mechanizmów obronnych", zmienia nasz stosunek do wydarzeń i daje możliwość wyboru otwartego, współtwórczego stylu uczenia się (poznania), w pierwszym rzędzie odniesienia do siebie, własnego "Ja".
 • Możliwości rysunku w produktywnym przewzorowaniu stosunku człowieka do "nieprzyjemnych wydarzeń"
 • "Moje pragnienia i możliwości" - nasze pragnienie jeśli jest aktywne, przechodzi w chęć działania. Jak sprawić, by pragnienie było aktywne, by zmienić je w rzeczywistość? Jak nauczyć się akceptować swoich pragnień i otworzyć się na swoje możliwości?
 • Podstawy interpretacji koloru.

Mediacje Rodzinne

Szkolenie trwa 1 dzień 

 

Cena 250 zł

 

Tematyka Warsztatów:

 

Jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu? Konflikt interpersonalny a umiejętności negocjacyjne;

(2) Proces mediacji rodzinnych i zasady kierowania nim;

(3) Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym i porozwodowym;

(4) Mediacje rodzinne skoncentrowane na problemach dzieci (mediacje w sprawie podziału kosztów utrzymania dzieci i alimentów, mediacje w sprawie planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie) oraz mediacje pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi;

(5) Mediacje rodzinne w sprawach majątkowych;

(6) Strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego;

(7) Strategie pracy w sytuacji impasu i nierównowagi sił;

(8) Zastosowanie mediacji rodzinnych w praktyce instytucji opieki społecznej oraz do rozwiązywania sporów w środowisku lokalnym.

 

Ruch rozwijający metodą W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne
Tematyka: Warsztat wstępny I° - Program szkolenia pierwszego stopnia obejmuje
zapoznanie z założeniami teoretycznymi metody, modelową sesję ruchową z udziałem
uczestników, analizę różnych aspektów ruchu i możliwości wykorzystania metody w pracy
terapeutycznej i realizowany jest w kilku sesjach:
? omówienie założeń teoretycznych metody. prezentacja wybranych filmów video.
? integracja grupy.
? sesja ruchu rozwijającego.
? analiza doświadczeń emocjonalnych uczestników z sesji Ruchu Rozwijającego.
? projektowanie przez uczestników własnych scenariuszy zajęć.
? możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego

 


Grupa docelowa: Fizjoterapeuci, nauczyciele przedszkoli, młodszych klas szkoły
podstawowej, nauczyciele WF, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni,
psychologowie, logopedzi, pracownicy i nauczyciele świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków
szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu
niepełnosprawnością, studenci, rodzice dzieci o nietypowym lub nieprawidłowym rozwoju.


Prowadzący: mgr Bożena Kisiel - psycholog, superwizor Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego - posiada certyfikat International
Sherborne Foundation (nr 11/1994) w Bristolu,
mgr Alicja Wilkołazka - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego - posiada certyfikat
International Sherborne Foundation (nr 10/1994) w Bristolu.


Termin: 2012, (piątek, sobota, niedziela)
Czas trwania: warsztat wstępny I° - 25 godz. dydaktycznych.
Uwagi: zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nie uprawniają do prowadzenia szkoleń
w zakresie Ruchu Rozwijającego.

Terapia najczęściej spotykanych przypadków w psychiatrii dziecięcej

Czas trwania to 15 godzin dydaktycznych   45 min (2 dni)

Koszt - 490 zł / płatne w 2 ratach. 

Podstawy rozwoju psychospołecznego człowieka - pojęcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidłowe /  patologia w kolejnych etapach rozwoju dziecka.

Normy powszechne a środowiskowe - znaczenie kontekstu środowiskowego (rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania społecznego.

 • Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD10.
 • Diagnostyka różnicowa - dziecko "trudne" czy "chore"?
 • Różne postacie zaburzeń:
 • zaburzenia lękowe (lęki separacyjne, lęki napadowe)
 • fobia szkolna
 • depresja
 • zaburzenia hiperkinetyczne
 • zespół obsesyjno- kompulsyjny (OCD)
 • trauma dziecięca, stres pourazowy (PTSD)
 • zaburzenia zachowania, postawy opozycyjno-buntownicze - leczyć czy wychowywać? Kto, w jakim zakresie i w jaki sposób może wpływać na funkcjonowanie młodego człowieka.
 • Postępowanie i pomoc dzieciom z dysfunkcjami: Dziecko w świetle prawa - osoba małoletnia w rozumieniu Ustawy o Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii, dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze; Studium przypadków
 • specyficzne strategie ukierunkowane na radzenie sobie z objawami,
 • ogólne zasady planowania interwencji terapeutycznych,
 • skuteczny kontakt z rodzicami.

Terapeuta zajęciowy

 Kurs został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) oraz Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.).


 Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym


Cena za całość 1600 zł.

kurs trwa 3 miesiące


 

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy, uzależnieni), z różnego rodzaju .niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach.

 

   Terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta.

Lp.

Przedmiot

Wymiar  godzin  zajęć 

1.

socjologia

13

2.

psychologia

20

3.

pedagogika

14

4.

anatomia  i  fizjologia

20

5.

patologia  z  zarysem  chorób  klinicznych

22

6.

rehabilitacja

24

7.

terapia  zajęciowa

40

8.

pracownia  terapii  zajęciowej

25

9.

zajęcia  praktyczne

20

Razem:

 

198


 

KURS KOŃCZY SIĘ OTRZYMANIEM DYPLOMU

Zawiera stwierdzenie, iż absolwent uzyskał wiedzę i umiejętności wspomagające pracę z dziećmi i osobami dorosłymi w charakterze TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO , podana jest ilość godzin odbytego kursu z rozbiciem na teorię i umiejętności praktyczne.